Cymraeg

Wedi llwyddo i gyrraedd tudalennau y cylchgrawn Barddas. fi oedd y gwr gwadd – hynny yw, the mole man. daeth hyn i lawr yn hap, oherwydd bod Alan LLwyd wedi hoffi englyn a’i anfon at Twm Morys (y golygydd).

Yr Annweladwy.

Lloches yw’r NHS yn awr – Cofiwn

Ers covid mor werthfawr,

Er didor pwyse’r oriawr,

Gwaith nyrsys fyrsys haint fawr.

Cofiwch y Werin (Twrist attraction)

Yno y saif crair oes wen – trigolyn

Cantre Gwaelod amgen.

Fe glywi si gwarth a sen

Ei llwch mewn geiriau llechen.

___________________________________

R’ol long haul ma’r haul yn hir

__________________________

Duuuwww ‘na ble o’n i

Yn y doc, o flaen fy ngwell, ar Ionawr 21in 2021.  Yn amddiffyn fy hun, yn y Gymraeg, – wel nid amddiffyn fel y cyfryw; o’n i’n pledio’n euog ac yn derbyn y dylen i gael fy ngwahardd rhag gyrru fy nghar. wedi’r cyfan cefais fy nal yn drifo’r modur heb yswiriant.   

Ond roedd i fi ddadlau am drugaredd hynny yw ‘leniency’ pan ddaeth at hyd y gwaharddiad.

ym mis Rhagfyr o’n i wedi bod i weld cyfreithiwr am gyngor – 30 muned am ddim. Dwedodd y bachan y base’n talu tua £700 o bunnoedd am gymorth gyfreithiwr – shepach nag o’n i’n rhagwled – ond mai dim ond yno i ‘ddal fy llaw’ y base fe. |Hynny yw, nod oedd y cyfreithiwr yn gweld ffordd allan o gael gwaharddiad yn para o leia 65 mis. Y broblem oedd fy mod eisoes wedi mynd i fyny at 18 pwynt ar fy nhrwydded, ac ar ben hynny ro’n i wedi defnyddio fy ngwaith fel dadl ar gyfer trugaredd n’ol ym mis Awst (gwelwch fy mlog Saesneg). 

   Felly penderfynnais fynd mewn i’r llys ar ben fy hun a dadlau dros fy hun. Ta beth nid oedd y cyfriethiwr yn medru gwarantu y base fe’n gallu ffindo rhywun a oedd yn medru’r Gymraeg.

Am ryw reswm, rown i’n teimlo bod cynnal fy achod trwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig. Wedi’r cyfan dan ni’n byw mewn gwlad ein hun gyda iaith ein hun, a mae gynnom ni’r hawl i’w defnyddio o fewn llys y gyfraith. Anhygoel ! ‘Wp e lan dy din Hari’r Wythfed !!

   Ta waeth am honey….doedd gen i ddim lot i ddefnyddio fel rheswm i gyfyngu fy ngwaharddiad i’r ochr llai. Ond mae’n wir fy mod yn dioddef o iselder, a mae gen i babur oddiwrth y doctor i brofi hynny, ynghyd a’r tabledi Duloxetine. Un y diwrnod. Felly pan ges i fy ngwahodd i fewn i’r doc roedd gen i rhyw fath o anerch yn fy mhen.

Diolchais i’r ddwy ynad am gynnal yr achos yn y Gymraeg.

Ymddiheuriais am dorri’r gyfraith.

Dwedais fy mod tyn derbyn y dylwn gael waharddiad, ond gan fy mod yn dioddef o iselder y base cadw’r ban yn fyr yn galluogi fi i fynd n’ol allan yn y car sydd yn iachus i’r meddwl hynny yw mae gyrru car yn rhoi rhyddid i ddyn.

  Cyn i’r achos ddechre, ar y cychwyn, gofynnais i’r ddwy ynad sut y dylwn i gyfeirio atynt – how do i address the  magistrates? ‘Yn neis’ dwedodd un…cyngor gwych.

   Felly, y dedfryd – gwaharddiad o dri mis….iawn gwych, alla i fod yn ddiolchgar. Cefais fy nhreto yn deg. Yn ei chasgliad dwedodd y fenyw – ymysg pethau eraill – bod hi wedi, ar ol gwrando ar fy nadl, cytuno y bydde cael drifo yn ‘therapi’  – ei gair hi. Wel o’n i’n hapus bod ‘Madam’ wedi deall yn iawn beth o’n i’n trial dweud.

Wy’n mwyfyd lan i’r Gwrhyd

Wy’n mwfyd lan i’r Gwrhyd

I flasu awyr Nef

I gerdded erw Duw

ac i glywed swn y bref

 

 

Gwyliais

ffilm arall, eto ‘B-movie’ o’r pumdegau. Ei enw ydy ‘It! The Terror from beyond space’. Digwydd i mi ddod ar draws y teitl un diwrnod tra’n fflitio trwy Wikipidia. Beth sy’n drawiadol am y ffilm – wel ma cwpwl o bethe – er ei bod yn ffilm cymharol rhad o ran safon cynhyrchu mae’r ffordd y gai ei saethu yn effeithiol; mae ‘na densiwn a ‘suspense’ yn dod allan o sefyllfa claustrophobig criw o wyth ar long gofod sy’n dychwelyd adre o’r blaned Mawrth. Nid yw’r deialog yn wael, ac er bod y bwystfil yn amlwg yn ddyn mewn siwt rwber mae’r shots ohono yn cael eu cyfyngu o ran ongl a datgeledd.

   Beth sy’n hollol wefreiddiol i mi – yn enwedig gan nad oeddwn i, rhywun sy’n hoffi meddwl ei fod yn ‘buff’ brwd, erioed wedi clywed hyn o’r blaen – yw’r ffaith mai dyma’r ffilm ag ysbrydolodd Alien. Ieee mae Alien yn ‘remake’ !! Yn gwmws fel The Thing o 1982 mae Alien yn cymryd elfennau sylfaenol allan o ffilm gwreiddiol a wnaethpwyd dauddeg o flynyddoedd gynt, ac yn adeiladu arnynt.

    Ma’r ffilm i’w weld ar y we, ac annogaf chi i’w watsio. Fel fersiwn gynta o Alien ma llawer o bethau da yn taro’r gwyliwr, pethau sy’n gyffredin i’r ddau ffilm e.e. yr olygfeydd yn y gegin gofod lle ma’r criw yn cymdeithasu a bwyta; y ffaith bod ‘na ddwy fenyw yn aelodau o’r criw; y ffordd ma’r bod estron yn cuddio ar hyd y llong, yn enwedig o fewn shafftiau y sistem aer; y modd mae’r – SPOILER ALERT – creadur yn cael ei ladd; a’r ymdrech mae’n cymryd i anafu y creadur: mae sawl modd confensiynol o’i ladd yn profi’n aneffeithiol.

Fe’i wnaethpwyd ym 1959, a fel fi’n dweud, o’n i’n rhyfeddu bod y perl diddorol yma yn bodoli yn ddiarwybod i mi.

Gyda llaw dwy’n eitha siwr nid yw It!The terror from beyond space yn cael unrhyw gredit yn swyddogol o fewn rhestr credits Alien, ond ta beth am hynny mae’n ffilm werthchweil, ac i fi mae’r tebygolrwydd yn amlwg!

    Dwy’n ffan fawr o It! ac hefyd The Thing…yn amlwg rwy’n un sy’n ymddiddori yn y pethe

 

 

 

Dwy heb sgrifennu rhywbeth ers tro…

‘Sgen i ddim byd o werth i ddweud. Rwy’n llawn chwerder, rhy llawn ohono ar brydiau. Mae e fel rhyw ‘default setting’ yn fy meddwl, hynny yw, nid fi sydd eisie bod yn chwerw, jyst mod i yn dihuno gyda difaru ar fy meddwl . – Lle mae Dr Rhys Bevan-Jones pan mae angen e ? – beth yw’r gair cymraeg am regrets? ‘Difarion’?

Weles i ffilm o’r enw The Maze. B movie o’r pumdegau ydoedd. Roedd ynddi rhyw awyrgylch, ac iddi rhyw naws aflafar. Ond y denoument yn hurt – chwerthinllyd base rhai yn dweud. Don i ddim yn credu bod e mor wael a hynny gan ystyried cyfyngder yr effeithiau arbennig.

  Mae’n debyg mai un o nodweddion anarferol y ffilm ydy’r ffaith mai William Cameron Menzies oedd y cyfarwyddwr. Efe oedd y dyn a wnaeth greu a gwisgo set Gone with the Wind ynghyd a llwythi o ffilmiau eiconig eraill y 3 a phedwar degau. O’dd e’n enwog iawn yn y maes yma a ma nhw’n dweud mae fe a greodd y term ‘production designer’.

Fel comediwr wrth gwrs rydw i’n dibynnu hefyd ar ‘set’ ond un ysgrifennedig ydyw sy’n dod allan o’n ngheg. Yly!

Bwriadaf flogio mwy yn y Gymraeg. Mae rhaid ymarfer onid oes ???

 

 

 

i’r gweddwon rhof fy nghala

a’r hen ferched brwd ysmala

fel y cnuchient hwy eu gwala

a llesg y contia llawn.

Cal chwydlyd hyfryd yw hon – mwyn goflaid

mewn gaflau morynion

sioba yn poeri sebon.

rhowta’t hers rhad Duw ar hon.

From a far flung

Iron lung

That’s my point of view.

Ond beth yw’r pwynt o fyw

Mewn ysgyfaint

Maent mor bell ?

 

 

Y newyddion yn Gymraeg

Stwff yn y Gymraeg. Mae Noel yn gwneud jôcs. Mwy yn ddiweddarach.

Mat Hollins a fi yn Frinton heddi.